ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

        Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ κάνουν υποχρεωτικά* πρακτική άσκηση στο Δημόσιο τομέα, σε Οργανισμούς ή και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. Ο πρακτικά ασκούμενος ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α από το Ι.Ν.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ  για ατύχημα στο χώρο εργασίας (1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. – ΦΕΚ18Α/1992,  άρθρο 12.1).
Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).
Η πρακτική άσκηση διαρκεί  6 μήνες  (4 μήνες για τους απόφοιτους της ειδικότητας “εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετών”).
Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που δεν έχουν, ακόμη, λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.
Η διάρκεια της πραγματοποιημένης πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία που:
α) προσμετράται για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος (αφορά τις ειδικότητες όπου για την άδεια απαιτείται προϋπηρεσία) και
β) πριμοδοτείται στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.σύμφωνα με την προκήρυξη κάθε φορά.

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται μόνο την πρώτη (1η) και  την δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα κάθε μήνα.
     Η διαδικασία πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι η εξής:
1. Υποβάλλει στο πλησιέστερο στην κατοικία του Δημόσιο Ι.Ε.Κ αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση έναρξης
  2. Την βεβαίωση του εργοδότη
  3. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση
  6. Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ όπου θα αναγράφεται το Α.Μ.Α , το ΑΜΚΑ και το Α.Φ.Μ.

2. Ο ενδιαφερόμενος παίρνει από τον εργοδότη βεβαίωση ότι τον αποδέχεται για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.
3. Λαμβάνει από το Ι.Ε.Κ Απόφαση έγκρισης έναρξης , Βιβλίο πρακτικής άσκησης και Βεβαίωση ασφάλισης Πρακτικής Άσκησης.
4. Καταθέτει στον εργοδότη την απόφαση έγκρισης, την βεβαίωση ασφάλισης  και ξεκινάει την πρακτική άσκηση.
5. Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ:
α)  Αίτηση λήξης πρακτικής άσκησης.
β) Συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής.
γ) Βεβαίωση εργοδότη για την λήξη της πρακτικής.
και λαμβάνει από το Ι.Ε.Κ Βεβαίωση περάτωσης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης ενημερώνετε αμέσως το Ι.Ε.Κ
2. Ο πρακτικά ασκούμενος δεν δικαιούται συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης κατά το χρονικό διάστημα που κάνει την πρακτική του.
3. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική* και αποτελεί προϋπόθεση για τη απόκτηση ΒΕΚ και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
4. Οι ασκούμενοι δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη.
5. Ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης (ΦΕΚ 104, τ.Β /22-2-1996).
6. Το ωράριο εργασίας είναι εξάωρο (6) – οκτάωρο (8) ημερησίως πρωί ή απόγευμα ποτέ όμως νύχτα.
7. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
8. Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορούν να απουσιάσουν περισσότερες από δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες μέρες.
9. Δεν επιτρέπεται ο ασκούμενος να αλλάζει εργοδότη παρά μόνο αν συντρέχει σοβαρότατος λόγος. (απαιτείται τεκμηρίωση της αλλαγής και σχετική έγκριση από το Ι.Ε.Κ)
*Για όσους  καταρτιζόμενους ξεκίνησαν μέχρι και το Εαρινό Εξάμηνο του 2013 η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική αλλά δεν μπορεί πλέον να εποπτεύεται από τα Δημόσια ΙΕΚ. Από το Χειμερινό Εξάμηνο του 2013 και μετά η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική.