Πρακτική Άσκηση Ι.Ε.Κ. – Επαναλειτουργία

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Για το διάστημα από 11-03-2020 και μέχρι τη λήξη της απαγόρευσης στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται “Απαγόρευση λειτουργίας”. Τονίζεται ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο αυτή.

  1. Όσοι εργοδότες δεν έκαναν, διακοπή πρακτικής στο ΕΡΓΑΝΗ, αυτό που θα απαιτηθεί εκ μέρους τους προκειμένου να καλύψουν την παρουσία των πρακτικά ασκούμενων στον χώρο πρακτικής άσκησης, πέραν της αρχικά προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης, που πλέον λόγω της αναστολής έχει μετατεθεί σε μελλοντικό χρόνο, είναι: α) ο επαναπροσδιορισμός, σε συνεργασία με τον εργοδότη, της νέας ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης και β) η έκδοση σχετικού εγγράφου σε συνέχεια της αρχικά εκδοθείσας απόφασης περί «Έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης», στο οποίο θα προσδιορίζεται η νέα ημερομηνία πιθανής λήξης της πρακτικής άσκησης, το οποίο και αποστέλλεται στον εργοδότη. Ο εργοδότης οφείλει να δηλώσει στην ΕΡΓΑΝΗ την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης (πριν τη λήξη της) με υποσημείωση, στις παρατηρήσεις του συστήματος, ότι η τροποποίηση οφείλεται στην αναστολή της πρακτικής άσκησης λόγω της πανδημίας του COVID-19.

2. Για τις περιπτώσεις που ο εργοδότης έκανε διακοπή στην ΕΡΓΑΝΗ, η πρακτική άσκηση διακόπτεται στις 11-3-2020 και ο καταρτιζόμενος, μετά από έλεγχο των σχετικών παραστατικών (βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, βεβαίωση λήξης πρακτικής του εργοδότη κ.ά.), κατοχυρώνει τις πραγματοποιηθείσες ώρες πρακτικής άσκησης και εκ του μηδενός, ξεκινά διαδικασία πρακτικής άσκησης στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη, ενώ εκδίδεται νέα απόφαση «έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης». Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι περιπτώσεις πρακτικής άσκησης που έληγαν κατά την περίοδο αναστολής της πρακτικής άσκησης (από 11-3-2020 έως και 17-5-2020) και ως εκ τούτου απαιτείται η εκ του μηδενός προαναφερόμενη διαδικασία.

3. Αποφάσεις έγκρισης της έναρξης και του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης που εκδόθηκαν για ημερομηνίες στις  οποίες ίσχυε η αναστολή λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (από 11-3-2020 έως 17-5-2020) κρίνονται άκυρες.

Επισημαίνεται ότι για την περίοδο της αναστολής πρακτικής άσκησης δεν θα καταβληθούν οι εισφορές που προβλέπονται για την πρακτική άσκηση, οι οποίες, όμως, θα καταβληθούν για την περίοδο που θα συμπληρωθούν οι χαμένες ημέρες πρακτικής άσκησης.